• Lõunapakkumised | Maitsev lõuna kontorisse ja koju!

Tarne-ja maksetingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. KEHTIVUS

Käesolevad tingimused kehtivad FOOD24 (edaspidi „Müüja”) eesti keelsetest aadressil www.food24.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse FOOD24 ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

1.2. LEPINGU JÕUSTUMINE

Ostja tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma, hiljemalt kauba Ostjale üleandmiseks pakkumisega. Müüja nõustub sõlmima Lepingu üksnes täisealise füüsilise isikuga, kes omab Eestis püsivat elukohta.

1.3. TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG

Müüja täidab tellimuse õigeaegselt,. Kui Müüja ei suuda täita tellimuse, teatab Müüja sellest esimesel võimalusel Ostjale.

1.4. HIND JA MAKSEVIIS

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu, kui muutub käibemaks. Kauba eest peab tasuma Ostja kättesaamisel reeglina sularahas lunamaksuga.

1.5. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

Müüja on kohustatud tellitud toodangut kätte toimetama ainuüksi Tallinn territooriumil. Ostja poolt tellitud kaup edastatakse Müüja transpordiga. Kohaletoimetamine Kesklinnas ja Lasnamae piires toimub tasuta tellimusel vähemalt summaga 3.40 EUR. Vähema summa või muu piirkonna puhul toimub kohaletoimetamine Müüja ja Ostja kokkuleppel.

1.6. OSTJA ÕIGUS TELLIMUSEST TAGANEDA

Ostjal pole õigust taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust: Ostja poolt tellitud kaup ei tagastata Müüjale, kuna 

• Ostja poolt tellitud kaup valmistati arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt

• Ostja poolt tellitud kaupa ei saa selle olemuse tõttu tagastada (kiiresti riknev).

1.7. MÜÜJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Müüja vastava kauba varud on ammendunud. Sama kehtib juhul, kui tellimuse on esitanud Ostja-isik, kellel ei olnud selleks käesolevate tingimuste kohaselt õigust.

1.8. GARANTIITINGIMUSED

Müüja tagab kaupade vastavust lepingule ja toiduainetele sätestatud nõuetele. Müüja tagab ainult usaldusväärsete toorainevarustajate kasutamist.

1.9. OMANDIRESERVATSIOON

Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Müüja omand.

1.10. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Müüjal on õigus koguda ja töödelda Ostja poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks ka kolmandale isikule. Müüjal on õigus kasutada Ostja isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale. 

2. TELLIMUS JA TASUMINE

2.1.MÜÜJA ÕIGUSED OSTJA POOLT TASUMISEGA VIIVITAMISEL

Kui Ostja ei maksnud Müüjale õigeaegselt täielikult või osaliselt oma tellimuse  alusel vähemalt kolme makset vastavalt lepingu tingimustele ja Müüja või tema poolt volitatud isik on andnud Ostjale vähemalt veel kaks nädalat makse tasumiseks ja on teinud seda Ostjale teatavaks, et Ostja poolt mittetasumise juhul on kohustatud Ostja maksma oma tellimuse alusel põhisumma täies ulatuses vastavalt lepingule, siis Müüjal või tema poolt volitatud isikul on õigus nõuda Ostjalt tasumist täies ulatuses. Ostja on kohustatud tasumisega hilinemise korral maksma trahvi summas 0,5% päevas põhisumma jäägist (täitmisele kuuluv võlg), kuid mitte rohkem kui õigusaktidega lubatud summa.

3. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele Ostja poolt tellimistingimustele ning Müüja ja Ostja vahel sõlmitud ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte Ostja poolt on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Ostja tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.